Humínové kyseliny vykazujú skutočný potenciál

Mnohoročné skúsenosti s testovaním a aplikáciou presvedčili Dr. Yassera Derghama, že doplnky na báze humínových kyselín môžu slúžiť ako trvalo udržateľné aktivátory rastu za podmienky, že EÚ povolí ich používanie ako kŕmne doplnky.

Dr. Yasser Dergham, narodený v Sýrii, sa presťahoval do Nemecka v roku 1980, kde uskutočňoval výskum v oblasti záhradníctva a realizoval svoju kariéru, spočiatku zameranú na výskum húb. V roku 2003 prešiel do Humintech GmbH na miesto technického a marketingového manažéra.

Vzhľadom na dôkazy narastajúcej rezistencie voči antibiotikám, použitie antimikrobiálnych aktivátorov rastu  (antimicrobial growth promoters – AGP) ako kŕmnych aditív pre  zvieratá vyvolalo intenzívnu diskusiu verejnosti i politikov, ktorá vyústila do zákazu používania AGP v EÚ.

Medzitým boli navrhnuté rozličné metódy a doplnky ako alternatívy používania AGP. Jednou z účinných a potvrdených alternatív aplikácie antibiotík je použitie liekov a doplnkov na báze humínových kyselín. Humínové  kyseliny sú  komplexnou zmesou  organických kyselín produkovaných prevažne rozkladom rastlinného materiálu, predovšetkým lignínu. Humínové kyseliny sú tmavohnedé a predstavujú hlavnú zložku humusu, v rámci ktorého prispievajú k úrodnosti pôdy a a sú aj prekurzorom fosílnych palív. Nachádzajú sa tiež v rašeline, uhlí a morskej vode. Vedecký výskum a skúsenosti s (orálnou) aplikáciou produktov na báze humínových kyselín v súvislosti s veterinárskou liečbou, profylaxiou a kŕmnymi doplnkami siahajú do minulosti až do roku 1960 v Nemecku.

Univerzita v Lipsku zahájila svoju výskumnú  činnosť zameranú na prirodzene sa vyskytujúce humínové kyseliny v roku 1961. Motivovali ju k tomu pozorovania týkajúce sa využívania rašeliny v tradičnom chove hospodárskych zvierat,  ako aj bohaté ložiská lignitu v blízkom okolí.

Pretože táto extrémna kategória látok sľubovala úspešné využitie vo veterinárskej medicíne, prvé prípravky obsahujúce humínové kyseliny a určené pre prevenciu a liečbu hnačkových chorôb boli vyvinuté pod vedením prof. Dr. Manfreda Kühnerta a boli vyrábané od roku 1967. Už od samého začiatku boli zjavné pozitívne účinky týchto látok, no  ich fungovanie  všeobecne nebolo známe.

Od profylaxie k liečbe

Humínové kyseliny majú široké rozmedzie aplikácií vo veterinárskych vedách. Rozsiahly výskum ukázal, že sú účinné v liečbe tzv. multifaktoriálnych chorôb, ako sú gastroenteritídy alebo hnačky, ale aj v prípadoch metabolických porúch u mladých zvierat. V dôsledku ich astringentných, protizápalových, antiabsorpčných, antibakteriálnych a virocídnych účinkov, doplnky na báze humínových kyselín sú zvlášť vhodné na liečbu chorôb tráviaceho traktu a metabolických tráviacich porúch. Zvlášť chránia mladé zvieratá voči infekciám a podporujú liečbu chorých zvierat.

Ďalšou vlastnosťou humínových kyselín je ich vedecky dokázaná ergotropná (rast podporujúca) účinnosť vzhľadom na ktorú sa stávajú zaujímavými alternatívami  AGP. Pôsobenie humínových kyselín vedie k tvorbe zdravého črevného epitelu a stabilizácii črevnej mikroflóry. Toto umožňuje účinnejšie využitie zložiek potravy. V dlhodobom 120-dňovom pokuse s profylaktickou aplikáciou rozličných dávok teľatám a mladému dobytku sa dosiahlo zvýšenie telesnej hmotnosti o 4 až 10 % oproti pokusným skupinám. Takisto v  liečebnom teste na zvieratách podrobených značnému fyzickému stresu boli zistené hmotnostné prírastky po permanentnej aplikácii humínových kyselín  (priemerný denný hmotnostný prírastok 640 g oproti 510 g v kontrolnej skupine). Podobné výsledky týkajúce sa ergotropných účinkov a znižovania zápachu, ako aj pozitívnych účinkov humínových kyselín na imunitu ošípaných, založené na suplementácii krmiva, získané skupinou Johna MCGloneho na Texaskej technickej univerzite v USA, potvrdili vo všeobecnosti vyššie uvedené skutočnosti.

Účinnosť v praktických podmienkach

Znížený podiel nestrávenej potravy zamedzuje hnitiu a fermentačným procesom v tráviacom trakte, čo vedie k dobrému stavu zvierat, ktoré sa aj dobre cítia. Zníži sa tvorba črevných plynov a následne aj koncentrácia nepríjemných a čiastočne i toxických zápachajúcich maštaľných plynov (napr. amoniaku).  Prakticky nebola zistená pozorovateľná akútna toxicita humínových kyselín na endotermné živočíchy pri ich orálnej aplikácii (LD50 11 500 mg/kg tel. hmot.) Preto sú v rámci hierarchie nebezpečných látok  klasifikované ako netoxické. Nie sú známe zrejmé vedľajšie účinky, alergie alebo rezistencia ani pri permanentných orálnych aplikáciách. Nakoniec, vzhľadom na ich základnú chemickú štruktúru, nie sú teratogénne ani mutagénne. Nevykazujú ani žiadne zjavné karcinogénne ani embryotoxické účinky. Vzhľadom na nedostatočne vysokú samoresorpciu  zo žalúdočno-črevného traktu, makromolekulárne humínové kyseliny nevytvárajú rezíduá v organizmoch endotermných živočíchov. Preto po hodnotení EMEA (1999) nebolo potrebné dodržať čakaciu dobu po aplikovaní humínových kyselín potraviny-produkujúcim  zvieratám.

Sľubná budúcnosť

Vzhľadom na zákaz  používania antibiotík ako aktivátorov rastu od roku 2006, aplikácia  kŕmnych doplnkov na báze humínových kyselín je vysoko aktuálnou, ekonomicky oprávnenou, dlhodobo skúmanou a schválenou alternatívou. Hmotnosť tela sa zvyšuje bez zvýšenia prívodu krmiva za súčasnej vysokej toxikologickej bezpečnosti, vzhľadom na čo sú kŕmne doplnky na báze humínových kyselín veľmi zaujímavé pre chov hospodárskych zvierat.

Nakoniec treba jasne zdôrazniť že doplnky na báze humínových kyselín nemôžu nahradiť všetky antibiotiká v chove hospodárskych zvierat, pretože tieto vykazujú vysokú heterogenitu ohľadne štruktúry, vplyvu, oblastí aplikácie a dávok. Bolo vedecky dokázané, že humínové kyseliny sú schopné nahradiť antibiotiká v oblasti kŕmnych doplnkov a v prevencii aj  liečbe mnohých často sa vyskytujúcich klinických stavov. Týmto spôsobom môžu kŕmne doplnky na báze humínových kyselín podstatne prispieť k zníženiu použitia antibiotík v chove zvierat na nevyhnutné minimum čím prinajmenšom spomalia tvorbu novej rezistencie na antibiotiká a tak pomôžu zachovať účinok antibiotík pri boji s chorobami zvierat a ľudí a ich zvládnutí v dlhodobom meradle.

Vzhľadom na ich mnohostranné pôsobenie, vysokú ekonomickú účinnosť, ako aj potvrdenú toxikologickú a ekologickú bezpečnosť, kŕmne doplnky na báze humínových kyselín vykazujú dobrý potenciál pre priaznivú akceptáciu ako užívateľmi tak i príslušnými úradmi, politikmi, vedcami a spoločnosťou. Okrem toho majú mnohé z tých pozitívnych vlastností, ktoré sú využívané pri argumentácii proti zákazu antibiotických aktivátorov rastu v živočíšnej výrobe zástancami takéhoto prístupu.