HUMAC® Welfare

Prírodný prípravok s dezinfekčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie
„určený na podstielku pre všetky druhy zvierat“

 

100% prírodný produkt na báze humínových kyselín, ktorý aplikáciou na podstielku výrazne prispieva ku stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat. Prípravok je bez prídavných látok.

Welfare – vytvorenie podmienok na ochranu pred fyzickou a psychickou nepohodou a podmienok, v ktorých môžu zvieratá realizovať svoje prirodzené správanie.

Charakteristika:
HUMAC® Welfare je prášok, alebo granule 8mm hnedočierneho vzhľadu s vysokým obsahom humínových kyselín/min. 40% v sušine/. Základnou surovinou je technologicky spracovaný Leonardit - 100% prírodná látka s vysokou biologickou účinnosťou. Aplikáciou suroviny HUMAC® Welfare na podstielku výrazne prispievame ku stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat. Humínové kyseliny v naturálnej forme patria medzi prírodné antibiotiká, ktoré zvieratá v prírode sami vyhľadávajú, pokiaľ majú zdravotné problémy, alebo poranenia.

Účinnou látkou výrobku sú humínové kyseliny a fulvonové kyseliny, ktoré ako polymérne aromatické zlúčeniny so zložitou štruktúrou a významnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami a veľkým špecifickým povrchom sa vyznačujú vlastnosťou výrazne zadržiavať a viazať do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO...), pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov a iné zdraviu škodlivé látky, ktoré sa do skladovaného hnoja dostali buď výkalmi, prechodom cez tráviaci systém, alebo sú obsiahnuté v kontaminovanej podstielke. V hnojovici upravuje pH na kyslé, resp. neutrálne (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) sa rýchlo mení na prchavý amoniak.

Skladovaním hnojovice s prípravkom HUMAC® Welfare sa podstatne znižujú straty amoniakálneho dusíka vo forme emisii a ako inhibítor zabraňuje nitrifikácii amoniaku na nitráty a následnej denitrifikácie na plynný dusík, čím sa močovina stáva aj po niekoľkých mesiacoch skladovania zdrojom veľkého množstva ľahko prístupného dusíka pre výživu rastlín. Zadržiavaním škodlivých emisných plynov (NH3, H2S, CO2,) účinne chránime ustajnené zvieratá pred chorobami, hlavne poškodením slizníc dýchacích ciest a spojiviek, prípadne pred udusením. Nevyužitý dusík z kŕmnej dávky po vylúčení z organizmu je stabilizovaný pre využitie ako vysokokvalitný zdroj dusíka pre hnojenie rastlín. Maštaľný hnoj s prídavkom HUMAC® Welfare má podstatne vyšší pomer C/N, čo môže mať výrazný vplyv na zvýšenie úrodnosti hnojených pôd a skvalitnenie humifikačného procesu.

Významný je aj obsah minerálnych látok a stopových prvkov obsiahnutých v prírodnej látke, ktoré s naviazaným dusíkom na molekuly humínových látok výrazne obohacuje maštaľný hnoj, hydinový trus a pod. o živiny, t.j. použitím prípravku vzniká kvalitné vysoko účinné hnojivo s prírodným stimulátorom pôdnej úrodnosti /humínové kyseliny sú stimulátorom pôdnej úrodnosti/. Aplikácia prípravku prináša výrazný ekonomický efekt pre poľnohospodára, tak v živočíšnej, ako aj v rastlinnej výrobe.

HUMAC® Welfare pozitívne vplýva na skvalitnenie podmienok chovu v oblastiach:

 • zvýšenia živočíšnej produkcie,
 • zníženia počtu úhynov,
 • zvýšenia podielu pozitívnej brakácie,
 • zníženia podielu vynútenej brakácie,
 • zvýšenia počtu narodených zvierat,
 • zníženia počtu uhynutých zvierat,
 • zníženia výskytu gastroenteritíd,
 • zníženia výskytu bronchopneumónii,
 • zlepšenia kondície zvierat,
 • zníženia výskytu porúch pohybového aparátu,
 • výrazného zníženia výskytu chorôb paznechtov,
 • zlepšenia ekonomiky a efektivity chovu.

Zloženie:
Obsah humínových kyselín v sušine: min. 45%

Iné zložky v sušine, ktoré popri humínových kyselinách obohacujú maštaľný hnoj: Fulvonové kyseliny min. 5%, Vápnik /Ca/ 42 278 mg/kg, Horčík /Mg/ 5111 mg/kg, Železo /Fe/ 19 046 mg/kg, Meď /Cu/ 15mg/kg, Zinok /Zn/ 37mg/kg, Mangán /Mn/ 142 mg/kg, Kobalt /Co/ 1,24 mg/kg, Selén /Se/ 1,67 mg/kg, Vanád /V/ 42,1mg/kg, Molybdén /Mo/ 2,7mg/kg a všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvky v µg/kg v karboxymetylcelulózovom komplexe organickej hmoty.
Vlhkosť: max. 15%          pH: 5,6

Spôsob aplikácie:
Výrobok sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je netoxický , bez ochrannej doby a bez vedľajších účinkov pri predávkovaní posypu.

Dávkovanie:

 1. na podstielku: bežná dávka na podstielku 10 - 25kg HUMAC® Welfare na 100m2 podstielky /zvažujeme dávkovanie podľa potreby a stavu podstielky v niekoľkých vrstvách pre jednotlivé druhy zvierat v uvedenom rozmedzí/;
 2. do hnojovice: bežná dávka 2 - 4kg HUMAC® Welfare na 100l hnojovice.

Vhodné pre veľkochovy:             HD, ošípané, hydina, ovce a kozy, králiky, vtáky, malé zvieratá.

 1. Účinky a význam aplikácie HUMAC® Welfare:
 • Výrazne zadržiava a viaže do svojej štruktúry emisné plyny (amoniak, metán, sírovodík, CO2, CO, N2O, NO...) a tým podstatne prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia maštale a k redukcii únikov emisných plynov do ovzdušia.
 • Pomáha zabezpečiť kvalitné ovzdušie bez ďalších neprimerane vysokých nárokov na zvýšenú ventiláciu vzduchu aj pri nižšej úrovni vetrania.
 • Svojimi absorpčnými vlastnosťami znižuje neprimeranú vlhkosť maštaľných priestorov.
 • Väzbou amoniaku do svojej štruktúry zabraňuje jeho uvoľňovaniu do ovzdušia po mikrobiálnom rozklade močoviny (u cicavcov) a kyseliny močovej (u vtákov) - uvoľňovanie amoniaku nastáva už za 1 až 2 hodiny po vylúčení exkrementov.
 • V hnojovici upravuje pH na kyslé, resp. neutrálne (do pH 7), kedy sa amoniak v hnojovici vyskytuje prevažne vo forme stabilného amónneho iónu (NH4+), pričom v zásaditom prostredí (pH nad 7) rýchlo mení na prchavý amoniak
 • Zadržiavanie a väzba amoniaku je veľmi dôležitá pre jeho ďalšie efektívne využitie pri hnojení a to u všetkých druhov HZ - hydinový hnoj totiž obsahuje 2x viac amóniového dusíku na tonu v porovnaní s tekutým hnojom ošípaných a 3x viac v porovnaní s tekutým hnojom dobytka. Unikanie NH3 je tomu úmerné.
 • Nevyužitý dusík z kŕmnej dávky po vylúčení z organizmu je stabilizovaný pre využitie ako vysokokvalitný a ľahko dostupný zdroj dusíka pre hnojenie rastlín.
 • Najdôležitejšia aplikácia je v letnom období, kedy sú emisie amoniaku vyššie ako v zime. Pri zvýšení vonkajšej teploty o 1°C sa emisie z ustajnenia kráv zvýšia o 2,6%. Podstielka ošetrená prípravkom HUMAC® Welfare podstatne lepšie viaže na seba amoniak a znižuje jeho emisie.
  Kilogram slamy dokáže absorbovať 2-5g amoniaku, pri ošetrení prípravkom HUAMC® Welfare sa absorpcia podstielky zvýši až o 50%.
  Veľmi dôležitý je ďalší pokračujúci účinok v skladovacích nádržiach a to hlavne v neuzavretých a hlavne v teplejšom období. Skladovaním hnojovice s prípravkom HUMAC® Welfare sa podstatne znižujú straty amoniakálneho dusíka vo forme emisii a zabraňuje sa nitrifikácii amoniaku na nitráty a následnej denitrifikácie na plynný dusík, čím sa močovina stáva aj po niekoľkých mesiacoch skladovania zdrojom veľkého množstva ľahko prístupného dusíka pre výživu rastlín.
 • Prítomnosť huminových kyselín v HUMAC® Welfare podstatne ovplyvňuje emisie ostatných skleníkových plynov vznikajúcich mikrobiologickým a biochemickým rozkladom tekutých a pevných exkrementov.
 • V prípade použitia HUMAC® Welfare do podroštových priestorov vo výkrme ošípaných ustajnených na roštoch došlo k redukcii produkcie amoniaku až o 49 % v závislosti od množstva použitého HUMAC-u. Pri aplikácii HUMAC® Welfare v chove ošípaných na podlahu, sa znižuje produkciu amoniaku o viac ako 40%.
 • Prítomnosť huminových kyselín v podstielke v období skladovania exkrementov, viaže na seba pozostatky toxických látok, mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny, ťažké kovy, pozostatky pesticídov, herbicídov apod., ktoré sa do skladovaného hnoja dostali buď výkalmi, prechodom cez tráviaci systém, alebo sú obsiahnuté v kontaminovanej podstielke.
 • Znižuje obsah CO2, ktorý vyniká rozkladom neodstraňovaných zbytkov krmív, ale hlavne zo zvieracích exkrementov a to hlavne pri ich pretrvávaní v hlbokej podstielke, alebo podroštových kanáloch.
 1. Vplyv na zdravie zvierat

Emisné plyny ovplyvňujú metabolizmus hlavne u intenzívne rastúcich zvierat vo výkrme pri nedostatočnom vetraní. Extrémne môže hlavne pri vysokých koncentráciách CO2 dôjsť až k uduseniu.

Amoniak sa rozpúšťa na slizniciach horných dýchacích ciest a na spojivkách. Vzniká hydroxid amónny, ktorý tu pôsobí dráždivo. Pri dlhodobom pobyte zvierat v prostredí s koncentráciami vzdušného čpavku nad 20 mg.kg-3 sú popisovane až hromadne keratokunjuktivitídy (zápaly očnej rohovky a spojiviek) a laryngotracheitídy (zápal hrtana a priedušnice) spazmom hlasiviek zvlášť u hydiny a ošípaných. Ďalej spôsobuje úbytok erytrocytov i hemoglobínu a zníženie odolnosti na ochorenia dýchacích ciest. Ak sa do krvi dostane väčšie množstvo amoniaku, nastáva silné dráždenie CNS a predlženej miechy, zvyšuje sa krvný tlak, následne pozorujeme kŕče, ochrnutie dýchacieho centra a smrť.

Sírovodík pôsobí toxicky hlavne na respiratórny systém. Pri vyšších koncentráciách dochádza až k ochrnutiu dýchacieho systému.

 1. Vplyv na kvalitu hnojenia – využitie v rastlinnej výrobe
 • Výrazne zvyšuje využitie amoniakálneho dusíka na hnojenie – zabraňuje aj úniku NH3 do ovzdušia a ako inhibítor nitrifikácie bráni jeho rýchlej nitrifikácii a stratám z pôd do spodných vôd a ostáva tak k dispozícii pre výživu rastlín.
 • Znížením vyplavovania nitrátov sa podstatným spôsobom znižuje akumulácia dusičnanov v rastlinách a ostatných poľnohospodárskych plodinách a prevencia kontaminácie spodných vôd.
 • Inhibíciou nitrifikácie a podstatným udržaním dusíka v amoniakálnej (ľahko využiteľnej) forme sa zlepšuje ekonomika pestovania rastlín a hnojenia a to znížením ďalšieho pridávania dusíka formou minerálnych hnojív.
 • Väzbou nutričných zložiek nachádzajúcich sa vo výkaloch zvierat sa zvyšuje ich účinnosť a využitie až o 50%.
 • Zabraňuje stratám dôležitých zložiek hnoja aj po ich neskoršom zapracovaní do pôdy.
 • Maštaľný hnoj s prídavkom HUMAC® Welfare má podstatne vyšší pomer C/N, čo môže mať výrazný vplyv na zvýšenie úrodnosti hnojených pôd a skvalitnenie humifikačného procesu, čo má za následok zvýšenie obsahu pôdneho humusu, zvýšenie výnosov, zníženie nákladov na minerálne hnojivá, ochranné chemické látky a celkové skvalitnenie orných pôd.
 • Zabraňuje narušeniu rovnováhu tohto kolobehu dusíka v prírode, napríklad nadmernou aplikáciou hnojív, čo má za následok jednak nadmerné množstvo živín, ktoré môže spôsobiť znečistenie vôd a ich eutrofizáciu, a zvýšenie emisie plynov, ktoré môžu spôsobiť okyslenie pôdy a skleníkový efekt.
 • Aplikáciou HUMAC® Welfare s maštaľným hnojom do pôdy okrem zníženia emisie amoniaku a ďalších látok (sírovodík, oxid siričitý, oxidy dusíka, prchavé organické zlúčeniny) prispievame k zníženiu okysľovania pôdy, eutrofizácii vôd a znečisťovaniu ovzdušia prízemným ozónom. Jedná sa o dôležitú etapu naplnenia Smernice EÚ o dusičnanoch, kedy sa očakáva zníženie emisii amoniaku do roku 2020 o 14%. Očakávanými opatreniami na obmedzenie aplikácie hnojív čím by sa eliminovalo prenikanie dusičnanov do vody, ako aj emisií amoniaku do ovzdušia.

 

Skladovanie: Prípravok sa skladuje v suchých priestoroch pri teplotách -10°C do +40°C.

Bezpečnosť práce: Prípravok nie je toxický pre ľudí ani pre zvieratá. Nevyžaduje zvláštne opatrenia.

Výrobca: HUMAC s.r.o., Národná trieda 59, 040 01 Košice, Slovenská republika

Veľkosť balenia: 1 kg, 5 kg, 25 kg vrecia na palete 1000kg, 500 kg big-bag, 1000 kg big-bag

  

BEZ OCHRANNEJ DOBY